جدول نتیجه آزمون PF16

عوامل A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 2
خام 16 7 23 15 18 8 21 4 4 17 12 4 13 3 12 5 0
Ir 10 2 10 8 9 2 9 2 1 8 7 2 7 1 4 3
Tl 8 4 8 8 8 2 7 1 1 8 6 3 9 1 4 3
PF16  stair1
Factors Ext Anx Flex Ind Cont Adj leader Creat
Ir 11.50 1.70 6.10 7.70 2.30 9.20 7.50 1.40
Tl 9.70 2.80 6.50 7.40 2.30 8.30 6.70 2.80
  stair2

نمودار نتیجه آزمون PF16

جدول نتیجه آزمون MBTI

تیپ شخصیت I E S N T F P J
I.S.T.P 8 7 10 5 12 3 9 6
MBTI

نمودار نتیجه آزمون MBTI

تیپ شخصیتی MBTI خود را بهتر بشناسید!

تیپ شخصیتی شما: ISTP

جدول نتیجه آزمون neo

N n1 n2 n3 n4 n5 n6
61 10 7 12 10 12 10
E e1 e2 e3 e4 e5 e6
127 25 20 20 16 22 24
O o1 o2 o3 o4 o5 o6
101 20 6 19 18 18 20
A a1 a2 a3 a4 a5 a6
114 22 20 22 19 10 21
C c1 c2 c3 c4 c5 c6
120 21 15 22 22 18 22
Neo

نمودار نتیجه آزمون neo