تحلیل و توصیه‌های مشاور راجع به اولویت شغلی شما

مهارت های پایه:

مهارتهای تحصیلی

مهارتهای فرهنگی تبلیغی

مداخله درمانی